جدول زمان بندی تدریس

نام درس: ریاضیات (1)                   پایه:  اول              رشته:  عمومی                      نام دبیر: حاجی هاشمی

ماه

هفته

جلسه

صفحه

رئوس مطالب

هدف کلی

مهر

اول

اول

 

آشنایی با دانش آموزان

 

دوم

 

ارزشیابی نخستین وگروه بندی

 

سوم

7- 2

معرفی اعداد طبیعی ،صحیح واندازه گیری با اعداد

آشنایی با اعداد و نمادهای ریاضی و اندازه گیری

دوم

اول

13 – 8

حل مسائل صفحه 7 و تدریس اعداد گویا و اعشاری

آشنایی با اعداد گویا و اعشاری

دوم

10

حل مسائل

برطرف کردن نقاط ضعف

سوم

14

حل مسائل

برطرف کردن نقاط ضعف

سوم

اول

18- 15

اعداد حقیقی،قدر مطلق ،تقریب های اعشاری اعدادحقیقی

آشنایی با اعداد حقیقی و اعداد اعشاری

دوم

20 - 19

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

سوم

26- 21

نماد ها و زبان ریاضی

آشنایی با عملیات ریاضی

چهارم

اول

27

حل مسائل و توضیح عکس فصل دوم

مقدمه ای بر فصل دوم

دوم

27 - 1

آزمون فصل اول

ارزشیابی از مطالب تدریس شده

سوم

35- 30

مجموعه،تساوی دو مجموعه ،زیر مجموعه

آشنایی با روابط بین مجموعه ها

آبان

اول

اول

37- 36

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

42 - 38

اجتماع ،اشتراک ،تفاضل مجموعه ها

آشنایی با روابط بین مجموعه ها

سوم

44- 42

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف  

دوم

اول

47- 45

حل مسائل  و تدریس مجموعه متناهی و نامتناهی

بر طرف کردن نقاط ضعف و تشخیص مجموعه متناهی و نامتناهی

دوم

47 - 30

آزمون فصل دوم

ارزشیابی از مطالب تدریس شده

سوم

54-50

توان رسانی و قواعد آن

آشنایی با توان و قواعد آن

سوم

اول

56 - 55

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

62-56

توان صفر،منفی و نماد علمی

 

سوم

59 و 62

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

چهارم

اول

66-63

ریشه گیری ،ضرب و تقسیم رادیکالها

آشنایی با مفهوم ریشه و برخی قواعد رادیکالها

دوم

69-67

گویا کردن مخرج کسرها ،جمع وتفریق رادیکالها

آشنایی با عملیات رادیکالها

سوم

70-69

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

آذر

اول

اول

71

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

71 - 50

آزمون فصل سوم

ارزشیابی از مطالب تدریس شده

سوم

77- 74

تفریق ،قرینه،تقسیم،معکوس اعداد

آشنایی با مفهوم تفریق و تقسیم

دوم

اول

77

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

80-78

عبارات جبری، یک جمله ایها

آشنایی با مفهوم عبارات جبری

سوم

83-80

جمع ،تفریق و ضرب یک جمله ایها

آشنایی با عملیات یک جمله ایها

سوم

اول

83

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

85-84

 چند جمله ایهاو جمع و ضرب آنها

آشنایی با عملیات چند جمله ایها

سوم

86

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

چهارم

اول

90-87

اتحادها و تجزیه

آشنایی با انواع اتحادها و عمل عکس آنها

دوم

93-90

اتحادها و تجزیه

آشنایی با انواع اتحادها و عمل عکس آنها

سوم

90و 94

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دی

اول

اول

95

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

102-98

معادله درجه اول و حل آن

آشنایی با معادلات درجه اول و حل آنها

سوم

108 - 104

دستگاه مختصات و فاصله بین دو نقطه

آشنایی با  دستگاه مختصات و فاصله بین دو نقطه

دوم  

آزمون نوبت اول

سوم

چهارم

اول

102و  108

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

113-109

رابطه خطی

آشنایی با معادله از طریق مسائل روزمره

سوم

115-114

انجام فعالیتها و حل یک مسئله در مورد رابطه خطی

 

بهمن

اول

اول

116-115

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

119-117

شیب

آشنایی دانش آموز با مفهوم شیب در زندگی روزمره

سوم

123-120

شیب خط

یافتن شیب خط ها

دوم

اول

125 - 124

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

129- 126

معادله خط

چگونگی نوشتن معادله خط و حالتهای آن

سوم

131-130

خطهای عمود برهم  و حل مسائل آن

 

سوم

اول

137 - 132

دستگاه معادلات خطی دو مجهولی حل با روش های حذفی و جایگذاری

 

دوم

138

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

سوم

138- 108

آزمون فصل پنجم

ارزشیابی از مطالب تدریس شده

چهارم

اول

144-140

طرح یک مسئله و تانژانت

آشنایی با مفهوم تانژانت

دوم

147- 145

سینوس یک زاویه

آشنایی با مفهوم عملیات زاویه

سوم

150- 148

کسینوس زاویه 

 

اسفند

اول

اول

153- 151

شیب خط و تانژانت ، روابط بین نسبتهای مثلثاتی

کاربرد تانژانت و شیب خط

دوم

154- 153

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

سوم

156- 155

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

اول

156-140

آزمون فصل ششم

ارزشیابی از مطالب تدریس شده

دوم

162- 158

حل یک مسئله و عبارتهای گویا

آشنایی با عبارات گویا

سوم

165- 163

اعمال جبری روی عبارات گویا و ساده کردن آنها

 

سوم

اول

164

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

166

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

سوم

170- 167

تقسیم چند جمله ایها بر چند جمله ای

آشنایی دانش آموزان با تقسیم چند جمله ای

چهارم

اول

173-172

عبارات رادیکالی

 

دوم

171و174

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

سوم

174- 158

آزمون فصل هفتم

ارزشیابی از مطالب تدریس شده

فروردین

سوم

اول

179-176

معادلات درجه 2 ،روشهای حل معادلات ،روش آزمون وخطا

 

دوم

182- 179

حل مسائل ،تدریس حل معادلات به روش هندسی و تجزیه

 

سوم

183

حل مسائل به روش خوارزمی

 

چهارم

اول

185 - 184

حل مسائل وحل معادلات درجه2 به روش مربع کامل کردن

 

دوم

187- 185

فرمول کلی جوابهای معادله درجه 2

 

سوم

188 -187

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

اردیبهشت

اول

اول

188- 176

آزمون فصل هشتم

ارزشیابی از مطالب تدریس شده

دوم

193- 190

نامساوی ،کوچکتر یا مساوی و نا معادلات

 

سوم

197- 194

روشهای حل با معادله

 

دوم

اول

199- 197

حل مسائل و فعالیتها و حل یک مسئله

بر طرف کردن نقاط ضعف

دوم

200- 199

حل مسائل

بر طرف کردن نقاط ضعف

سوم

200- 190

آزمون فصل نهم

ارزشیابی از مطالب تدریس شده

سوم

آزمون نوبت دوم

چهارم

 



تاريخ : جمعه ۹ مهر۱۳۸۹ | 21:59 | نویسنده : خانم هاشمی |